بازگشایی مدرسه اول مهرماه 1398

برنامه استقبال از مهر، ماه مهربانی همراه با صرف صبحانه برگزار گردید.